Türkiye Avrupa Vakfı Senedi

BAŞLANGIÇ

Türkiye yüz elli yılı aşkın bir süredir çağdaşlaşma yürüyüşünü sürdürüyor.

Türkiye’nin çağdaşlaşma özlemi, bu tarihsel yürüyüşün çeşitli evrelerinde, ‘Batılılaşma’ ya da ‘Çağdaş Uygarlık Düzeyi’ veya ‘Demokrasi’ ve ‘Özgürlük’ gibi siyasal söylemlerle ifade edilegeldi. Çağdaşlaşma istencini simgeleyen bu anlatımlar, özünde, Batının gelişmiş toplumlarının düşünme ve davranma biçimlerinin ve demokratik toplumsal yapılarının benimsenmesi ve Anadolu toprağında yaşatılmasını isteme somutunda anlam kazanmaktadır.

Birinci Meşrutiyetin ilanı ile birlikte benimsenen ilk anayasa, ilk parlâmentonun oluşumu, İkinci Meşrutiyet, bu sürecin ilk kilometre taşlarını oluşturdu. Bu doğrultudaki asıl köklü gelişme, ‘Anadolu ihtilali’ ile birlikte yaşandı; 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi kuruldu; 1921 yılında egemenliğin ulusa ait olduğu ilkesi benimsendi, ardından cumhuriyet ilan edildi, laiklik ve eğitim birliği yasal düzenlemelere kavuşturuldu; 1926 yılında yapılan hukuk reformu çerçevesinde gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinin hukuk sistemleri benimsendi. Böylece, çağdaş uygarlığa doğru köklü bir yöneliş gerçekleştirildi. Kuşkusuz toplumsal gelişmenin siyasal biçimlenmesi bu noktada durmadı; 1946 yılında çok partili rejime geçen Türkiye, 1961 Anayasası ile başlayan dönemde de, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘insan hak ve özgürlükleri’, ‘sosyal haklar’ gibi değerleri ve kimi çağdaş demokratik kurumları hukuk sistemine aldı.

Uluslararası ilişkiler alanında da, bu yönde önemli adımlar atıldı; Türkiye, birçok uluslararası kuruluşa üye oldu ve ülkenin iç hukuk düzenini derinden etkileyecek nitelikteki uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri imzaladı. Türkiye’nin 1932 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (İLO) üye olması, 1945yılında Birleşmiş Milletler ‘e girişi, 1949 yılında Avrupa Konseyi’ne katılması ve 1954 yılında da İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeyi kabul etmesi, 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ‘na (AET) ortak üye olması ve nihayet, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT)çerçevesinde bir dizi anlaşma ve protokolün yanı sıra, 1975 yılında Helsinki Nihai Senedi’ni, 1987 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargılama yetkisini kabul etmesi ve 1990 yılında da Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı’nı benimsemesi ve benzeri uygulamalar, çağdaşlaşma yönündeki bu sürecin gereği olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri kuşkusuz özel bir anlam ve önem taşımaktadır. Türkiye’nin 1963 yılında Ankara Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) ortak üye olması ile başlayan Avrupa Birliği ile ilişkileri, 1970 yılında Katma Protokol ile gelişmiş, 1987 yılında yapılan başvuru ile tam üyeliğe yönelmiş, 1996 yılında Gümrük Birliği’nin son aşamasıyla ivme kazanmış ve nihayet, 10-11 Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi Başkanlık Bildirisi sonucunda Türkiye’nin adaylığının kabulü ve ilanıyla yeni bir boyuta ulaşmıştır.

Şimdi Türkiye; siyasal rejimini, hukuk düzenini, ekonomik ve toplumsal yapılarını, Avrupa Birliği (AB) standartlarına göre yeniden ve planlı olarak düzenlemek yükümlülüğünü üstlenmiş olup, bu yolda çok ciddi ve önemli reformları gerçekleştirme sorumluluğu ile karşı karşıyadır.

Bu gelişmenin tarihsel anlamı açıktır; ‘Batılılaşma’ ve ‘Çağdaş Uygarlık Düzeyi’ ya da ‘Demokratikleşme’ kavramları ile simgelenen çağdaşlaşma mücadelesi, bugün, Türkiye’ninAvrupa Birliği ile bütünleşme amacında somutlaşmış bulunmaktadır.

*

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, elbette, tek yönlü bir süreç değildir.

Türkiye ve Avrupa Birliği, karşılıklı görev ve sorumluluklar taşımaktadır.

Türkiye , üyelik için üstüne düşen görev ve sorumlukları çerçevesinde toplumsal ve ekonomik reformları, demokratik siyasal bir yaşamın oluşturulmasının gereklerini, Avrupa Birliği Kurumları ile işbirliği içerisinde yerine getirmek kararlılığını göstermek durumundadır.

Avrupa Birliği’nin ve üyelerinin de, her türlü önyargıyı aşarak, Türkiye’nin tam üyeliğine; bu bağlamda, Türkiye ile birlikte yaşamaya ve Türkiye ile her yönden güçlü bir dayanışma içerisinde olmaya kendilerini hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği, adaylık aşamasında tüm aday üyelere yönelik olarak ve üye ülkeler için, her koşulda, eşitlik, karşılıklı güven ve saygı ilkesine bağlı bir uygulamanın özenli izleyicisi olmak durumundadır.

Aynı çatı altında birleşme istencinin doğal sonucu ve gereği olarak, Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyeliğinin kabulü ile birlikte, ulusal egemenliğini, Avrupa Birliği’nin kurucu antlaşmaları çerçevesinde ve öteki üye ülkelerle aynı koşullarda Avrupa Birliği ile paylaşmaya hazır olmalıdır; Avrupa Birliği de, Avrupa Egemenliğini Türkiye ile paylaşmak durumundadır.

*

Öte yandan, Türkiye-Avrupa Birliği bütünleşmesi, gerek Türkiye, gerekse Avrupa Birliği adına son derece önemli kazanımları da beraberinde getirmektedir.

Ülkemiz açısından Avrupa Birliği ile bütünleşme, halkımızın hak ettiği çağdaş, adaletli, demokratik ve sosyal bir yaşamın gerçekleşmesi yolunda önemli bir ufuk açmaktadır; bu, halkımız için ciddi bir olanaktır. Türkiye-Avrupa Birliği bütünleşmesi, Türkiye’nin tüm siyasal, sosyal, ekonomik güç ve olanaklarının Avrupa’nın siyasal, sosyal, ekonomik güç ve olanaklarıyla bütünleşmesini ve yeni bir güç ve dinamizm kazanmasını ifade etmektedir; Türkiye’nin ve halkımızın sosyal gelişmesi ve sosyal refahı adına yeni bir perspektif ve yeni olanaklar demektir.

Avrupa Birliği için de Türkiye son derece önemli ve anlamlı perspektiftir. Avrupa Birliği, Türkiye’nin adaylığını kabul ederken, tarihi bir şansı da elde etmiştir. Türkiye’yi üye olarak bünyesine almış bir Avrupa Birliği, yalnızca Avrupa bütünleşmesini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atmakla kalmamakta, aynı zamanda, tüm insanlığın ve dünyanın farklı kültürlerinin ve coğrafyalarının birbirine yakınlaşmasının da yolunu açmaktadır. Türkiye ile bütünleşmiş bir Avrupa Birliği, daha anlamlı, daha güçlü bir topluluk demektir. Türkiye’nin tam üye olduğu bir Avrupa Birliği’nin Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya’daki ya da Asya Coğrafyasındaki siyasal, ekonomik ve kültürel ilişki ve dengelere ve sonuçta, dünya barışına ve insanlığın refahı yönündeki çabalara katkısı elbette ki daha fazla olacaktır. Türkiye, Avrupa Birliği için yeni bir ufuktur. Avrupa Birliği, Türkiye’nin tarihi ve kültürel birikimiyle zenginleşmek, genç ve dinamik değerleriyle güçlenmek, gelişmesine yeni olanaklar katmak şansını yaratmış bulunmaktadır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne, Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye gereksinimi vardır.

*

Türkiye-Avrupa Vakfı çevresi, işte bu perspektif ve bilinçle, bu yönde her türlü özverili çabayı üstlenme sorumluluğu gereği olarak bir araya gelmiştir.

Türkiye-Avrupa Vakfı , Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ve Avrupa standartlarına uyum amacıyla, her alanda özverili ve bilinçli çabalar gösterilmesi gerektiğine inanmakta ve bir sivil toplum örgütü olarak ilgili kurum ve kuruluşların bu yöndeki çalışmalarına katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Türkiye Avrupa Vakfı çevresi, Türkiye’nin yüz elli yıldır süren çağdaşlaşma çabasının, Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde gerek adaylık, gerekse tam üyelik aşamalarında azimli ve kararlı takipçisi olacaktır.

VAKFIN ADI
Madde1– Vakfın adı Türkiye-Avrupa Vakfı’dır. Bu resmi senette ‘Vakıf’ denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde2– Vakfın kuruluş sürecindeki merkezi İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde olup, adresi Kallavi sokak No: 7/1’dir. Vakıf daha sonra Kadıköy ilçesi İsmailpaşa Sokak No:47 adresine taşınmıştır.

İlgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3– Bir sivil toplum örgütü olarak; Avrupa bütünleşmesi ve ortak Avrupa bilincinin oluşturulması çerçevesinde, Türkiye’nin gerek Avrupa Birliği’ne tam üyelik aşamasında ve gerekse tam üyelik sürecinde yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak ve Avrupa Birliği ile uyum sürecine yönelik olarak hukuk, ekonomi, bilim, araştırma, kültür, sanat, eğitim, çevre gibi konularda ve alanlarda herkesin yararlanmasına açık olan sosyal, kültürel, bilimsel, eğitsel, sanatsal nitelikli etkinlikleri gerçekleştirmek, projeleri desteklemek ve bu yolda çeşitli kurum ve kuruluşlar meydana getirmek için girişimde bulunmaktır.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde 4– Vakıf amacına ulaşmak için başta Vakıflar Kanunu ve Tüzüğü olmak üzere ilgili yasalarca öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde;

Taşınır ve taşınmaz mallara veya fikri haklara ya da şirket hisse senetlerine bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya ya da sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakfın amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma veya diğer yollarla edindiği taşınır, taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve bunları vakfın amacı doğrultusunda değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflar veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla vakıf amaçları gereği oluşturulan veya benimsenen ya da desteklenen projelerde işbirliği yapmaya, sözleşmeler imzalamaya ve bu sözleşmelere taraf olan yurtiçi ve yurtdışındaki tüzel kişilerden ya da sair kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım almaya, taşınmaz mallar üzerinde irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 46’ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 5- Vakfın kuruluş malvarlığı Vakıf kurucusu tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 16.250.000.000.- Tl (onaltımilyarikiyüzillimilyonlira)’dır.

Vakfın malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

* Mütevelli Heyeti
* Yönetim Kurulu
* Denetim Kurulu
* Danışma Kurulu
* Onur Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET
Madde 7- Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Danışma Kurulu üyelerinden oluşur.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 8- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

* Yönetim kurulunu seçmek;
* Denetim kurulunu seçmek;
* Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek;
* Yönetim kurulunca bu senet uyarınca hazırlanacak yönetmelik tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak;
* Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
* Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklikler yapmak.
* Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmez; ödenmesi karar altına alınamaz.

Vakfın Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 903 sayılı kanunun uygulanmasını gösterir tüzük kurallarına göre azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI
Madde 9- Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl olağan olarak;

* Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
* Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile, Vakıf Resmi Senedi’nin 10/1’inci maddesinde öngörülen süre koşuluna uygun olarak da vakıf organlarının seçimlerini yapmak üzere Kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli Heyet Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları durumunda olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce en yüksek baskı yapan mahalli gazete ile ilan edilir. Ayrıca, bu Resmi Sened’in 7. maddesinde belirtilen Mütevelli Heyete katılma hakkı bulunan herkese taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazla ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarının toplam üyelerinin tamsayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her Mütevelli Heyet üyesinin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU
Madde 10- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe üç yıl için seçilecek 9 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili seçilerek görev taksimi yapılır. Vakıf işlerinin Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu’nun toplantıları arasında günlük işler Başkan ve Başkan Vekilleri’nin katılımı ile oluşturulan Başkanlık Divanı’nca yürütülür. Ayrıca, Yönetim Kurulu, uygun gördüğü görev ve yetkileri Başkanlık Divanı eliyle yerine getirir. Başkanlık Divanı, en az haftada bir kez toplanır; ilk toplantısında, Başkan Vekilleri arasındaki işbölümünü yapar, görev ve yetki dağılımını belirler.

Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı beş olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 11- Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim kurulu:

* Vakıf Senedinin ‘Başlangıç’ Bölümünde yazılı düşünceler çerçevesinde ve Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
* Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.
* Vakıf çalışmalarının düzenli ve verimli olarak yürütülebilmesi için; Vakfın seçimli ve atanmış yönetici ve çalışanlarının, Danışma Kurulu’nun ve Uzmanlık Komitelerinin yönetici ve üyelerinin seçim ve atama usulleri, görev ve yetkileri konusunda, Vakıf işletmesinin kurulması, çalışma usulleri ve Vakfın iştiraklerinin yönetim usulü ve esasları ile Vakıf bütçesinin hazırlanması, harcanması usul ve esasları ve nihayet, Yönetim Kurulunca uygun görülecek çeşitli görevlerle ilgili olarak yönetmelikler hazırlar ve Mütevelli Heyete sunar.
* Vakıf, malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yapar.
* Vakıf Yönetim ve çalışma kadrolarını atar, bu bağlamda, Vakıf yöneticileri veya Vakıf Danışma Kurulu üyeleri arasından ya da vakıf dışından bir Genel Sekreter, yeteri kadar genel sekreter yardımcısı, Genel Koordinatör, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Şef gibi benzeri yöneticileri ve öteki vakıf çalışanlarını atar, ücretlerini tayin eder, yardımcı birimler oluşturabilir ve gerektiğinde tüm bu kişilerin görevlerine son verir.
* Vakfın amacına uygun olan projeleri hazırlatır, Vakfa önerilen projelerden uygun gördüklerini destekler ve uygulanmalarını denetler, bu bağlamda bu projelerde çalıştırılmak üzere Proje Yöneticisi, Proje Koordinatörü ve Proje Danışmanları ve öteki çalışanları atar , ücretlerini belirler ve gereğinde işlerine son verir.
* İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
* Vakfın muhasebe işlerini takip ve denetler, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
* Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
* Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
* Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
* İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve yönetmeliklerin gerektirdiği diğer görevleri yapar.
* Vakfın amaçları doğrultusunda çalışmak üzere, uygun görülen alanlarda veya konularda Uzmanlık Komiteleri oluşturur, başkan ve üyelerini atar.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 12- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekillerine devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden ya da atayacağı yöneticilerden bir veya birkaçını, birlikte veya münferiden temsilci olarak, vakıf adına sözleşme yapmaya ve imzalamaya, herhangi bir hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye ya da banka işlemlerini yapmaya, para yatırmaya, çekmeye ve havale ettirmeye, üçüncü kişilere ödeme yapmaya ve uygun göreceği her türlü işi yapmaya yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
Madde 13- Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üyenin yerine yedek üye göreve çağırılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

DANIŞMA KURULU
Madde 14- Danışma Kurulu,Vakıf Genel Kurulca belirlenen genel politikaları geliştirme ve uygulama projeksiyonlarını belirleme yönünde düzenli çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olmak üzere kurulmuş bir organdır.

Danışma Kurulu yönetici ve üyeleri, Vakfa önemli hizmeti geçen kişiler ile Avrupa Birliği konusunda uzman olan veya Vakfın faaliyeti kapsamındaki çeşitli konularda birikimli ve deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulu’nun iki üyesinin önerisi ile Yönetim kurulu tarafından, herhangi bir süre ön görülmeksizin atanır.

Üyelerin oy hakkı yoktur.

ONUR KURULU
Madde 15- Vakfa önemli katkıda bulunanlar ile vakıf amaçları kapsamındaki alanlarda önemli çalışmalar yapmış olan kişilerden oluşan bir kuruldur.

Onur Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun en az üç üyesinin veya Başkanlık Divanı’nın önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Üyelerin oy hakkı yoktur.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

* Vakfın amacına uygun her türlü şartlı-şartsız bağış ile İşbu Resmi Senedin 4. Maddesi kapsamında belirtilen yardım ve bağışlar.
* Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
* Vakıf işletmeleri, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
* Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 17- Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzüğün 37 inci maddesinde öngörülen yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Genel Kurul üyelerinin en az beşte birinin yazılı teklifi ile, Genel Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın malvarlığı amaç ve hizmet konuları vakıf senedinde adı belirtilmek şartıyla konusuna en yakın olan bir başka vakfa devredilir.

Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulunun veya Genel Kurul üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Genel Kurul üye tamsayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCUSU
Madde 20- Türkiye-Avrupa Vakfı , Kayseri İli, Merkez ilçesi, Musagazi Köyü/mahallesi 64 Nolu kütük, 094/02 Nolu cilt ve 39 sayfa numarasında nüfusa kayıtlı, Seyit Ali oğlu, Esma’dan doğma, 1919 tarihinde Kayseri İli doğumlu Ziya Müezzinoğlu tarafından kurulmuştur.

Kurucu, Türk Medeni Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca vakfa; 16 250.000.000-. Tl’sı (onaltımilyarikiyüzillimilyontürklirası) tahsis etmiştir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1- Vakfın ilk Genel Kurulu,Vakfın tescilini izleyen ay içerisinde toplanır.

YÖNETİM KURULU
Geçici madde 2- Vakfın ilk Yönetim Kurulu, aşağıda adları yazılı kişilerden oluşmuştur.

1. Başkan: Ziya Müezzinoğlu (Maliye eski Bakanı ve emekli Büyükelçi),

2. Başkan Vekili: Atilla Coşkun (Hukukçu, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri),

3. Başkan Vekili: Prof. Dr. Tuğrul Arat (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Devlet Planlama Teşkilatı/Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü eski Genel Müdürü)

4. Başkan Vekili: Can Baydarol (Galatasaray Üniversitesi Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdür Yardımcısı)

5. Şükrü Elekdağ (Emekli Büyükelçi)

6. Reşat Kadaifçiler (Hukukçu, Bilimsel Teknik Araştırmalar Vakfı Genel Sekreteri)

7. Prof. Dr. Atilla Eralp (Ortadoğu Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı)

8. Prof. Dr. Mükerrem Hiç (Emekli öğretim üyesi, eski milletvekili)

9. Prof. Dr. Aysel Çelikel (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı, Avrupa Hukukçu Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

DENETLEME KURULU
Geçici madde 3- Vakfın ilk Denetleme Kurulu, aşağıda adları yazılı kişilerden oluşmuştur.

Başkan: Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (Emekli öğretim üyesi, Eskişehir Anakent Belediye Başkanı, Avrupa Konseyi Türkiye Yerel Yönetimler Temsilcisi)

Üye: Zekeriya Yıldırım (Ekonomist, Merkez Bankası eski Başkan)

Üye: Tefik Altınok (Hazine eski Müsteşarı)

Geçici madde 4- İşbu senedi düzenleyen; Ziya Müezzinoğlu adına vakfın kuruluş aşamasında, tescil kararının kesinleşmesine kadar devam etmek üzere vakfın kuruluşu ile ilgili tüm işlemleri ve gerekli başvuruları yapmak, mahkemeler ve diğer resmi merciler ile özel kişiler nezdinde kendilerini tam yetki ile temsil etmek, vakfa tahsis edilen parayı bir bankaya yatırmak, çekmek ve bir başka banka şubesine havale etmek ve kurucu sıfatından doğan bilcümle hak ve yetkileri münferiden ve müştereken kullanmakta muhtar bulunmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından Beyoğlu Vergi Dairesi’nde 897 0010123 Sicil Numarası ile kayıtlı Av. Bülent Utku ve Kağıthane Vergi Dairesi’nde 958 0097 051 Sicil Numarası ile kayıtlı Av. Ahmet Çoban’ı vekil ve temsilci olarak tayin etmiştir.

Yukarıdaki fıkrada vakfın kuruluşu işlemlerini gerçekleştirmek için verilen temsil yetkisi ve vekalet görevi, vakfın tescili kararının kesinleşmesine kadar mutlak olarak devam eder. Vekiller, işbu senedin tanzim ve imza edilmesinden sonra müvekkilin vefat etmesi halinde de, vakıf kuruluş işlemlerini vakfın kurucusunun kesin istek ve iradesi gereği sürdürmek ve sonuçlandırmakla yükümlüdürler.

Geçici Madde 5- İşbu vakıf senedi 12 Ekim 2000 tarihinde düzenlenip imzalanmıştır.

EK HÜKÜM
DANIŞMA KURULU

Ek Madde 1 – Danışma Kurulu Başkan ve üyeliklerine aşağıda adları yazılı kişiler atanmıştır.

Danışma Kurulu Başkanı;

Bülent Tanla (Ekonomist, Araştırmacı, İstanbul eski Milletvekili)

Danışma Kurulu Üyeleri;

Panayot Abacı (Yazar, Sanatçı, İstanbul Filarmoni Derneği ve Filarmoni Vakfı Genel Sekreteri)

Tarık Akan (Sinema Oyuncusu)

Dr. Orhan Akışık (Ekonomist)

Dr. M. Fatih Akışık (Radyoloji ve Nükleer Tıp Uzmanı)

Nesrin Alpaslan (Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı)

Doç. Dr. Cemil Arıkan (Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Nilgün Arısan (DPT Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Uzmanı)

Ersin Arıoğlu (International Crisis Group Türkiye Temsilcisi, Bilim Vakfı Başkanı, Yapı Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

Av. Sebu Aslangil (İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Petek Aşkar (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Mustafa Aşula (Emekli Büyükelçi)

Av. Akın Atalay (İstanbul Barosu Üyesi)

Prof. Dr. Toktamış Ateş (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi)

Babür Atila (Ekonomist, Yönetici)

Prof. Dr. Aydın Aybay (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Dr. Sedat Azak (Özel Gaziosmanpaşa Hastahanesi Başhekimi, Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri)

Rutkay Aziz (Tiyatro-Sinema Oyuncusu, Çağdaş Sinema Oyuncuların Derneği Başkanı)

Av. Selim Baktıaya (İstanbul Barosu Üyesi)

Semih Balcıoğlu (Karikatürist)

Prof. Dr. Süheyl Batum (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Dr. Tatyos Bebek (Türk Diş Hekimleri Birliği Başkan Vekili)

Prof. Dr. Taner Berksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)

Özlen Birol (Ekonomist)

Şener Büyükbektaş (Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Müdürü)

Aydın Cıngı (Siyaset Bilimci, Sosyal Demokrasi Vakfı Başkan Vekili)

Dr. Uğur Cilesun (Halka Sağlığı Uzmanı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi eski Genel Sekreteri)

Av. Ergin Cinmen (İstanbul Barosu Üyesi, Aydınlık İçin Yurttaş Girişimini Destekleme Derneği Başkanı)

Dr. Alev Coşkun (Kamu Yönetim Uzmanı, TBMM Kurucu Meclis Üyesi, Turizm Eski Bakanı, Yeni Gün Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı)

Av. Enis Coşkun (İstanbul Barosu Üyesi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Avrupa Topluluk Hukuku Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yalçın Çakalır (Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Sedat Çal (Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Şube Müdürü)

Süleyman Çelebi (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı)

Ev. Gonca Çelik (İstanbul Barosu Üyesi)

Av. Ahmet Çoban (İstanbul Barosu Üyesi)

Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Beril Dedeoğlu (Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Anabilim Dalı Başkanı)

Hasan Denizkurdu (Hukukçu, Adalet eski Bakanı, İzmir eski Milletvekili, Avrupa Parlamentosu Karma Komisyonu eski Eş Başkanı)

Celal Doğan (Hukukçu, Gaziantep Anakent Belediye Başkanı)

Ecz. Mehmet Domaç (Türk Eczacıları Birliği Başkanı)

Mustafa Dönmez (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı)

Dr. Malik Dülgeroğlu (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı)

Dr. Oğuz Engiz (Ankara Alkan Hastahanesi Genel Müdürü)

Prof. Dr. Esin Ergin (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü)

Halil Ergün (Sinema Oyuncusu)

Kemal Erol (Rekabet Kurulu 2. Başkanı)

Numan Esin (Emekli Kurmay Subay, Milli Birlik Komitesi /MGK Üyesi)

Dr. Suphi Eskiocak (Adana Seyhan Hastahanesi Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Bedii Feyzioğlu (İstanbulÜniversitesi İktisat Fakültesi emekli ÖğretimÜyesi, Toplumsal Saydamlık Derneği kurucu Onur Başkanı)

Dr. Murat Fırat (Hekim, Med Line Tıp Merkezi Müdürü)

Aykut Göker (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Başkanlık Danışmanı)

Prof. Dr. Ahmet Gökdere (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi-Maliye Bölüm Başkanı)

Emre Gönen (İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Merkezi Müdürü)

Dr. Şükrü Güner (Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi eski Genel Sekreteri)

Şerafettin Gür (Yapımcı)

Av. Cengiz Güngör (İstanbul Barosu)

Av. Mustafa Kemal Güngör (İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi)

Kaya Güvenç (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği/TMMOB Başkanı)

Dr. Ömer Güzel (Biyokimya uzmanı)

Dr. Asım Güzelbey (Gaziantep Kanberoğlu Hastahanesi Genel Müdürü)

Çetin Hacaloğlu (Dış Bank Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Osman Hayran (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Eğitim Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Süreyya Hiç ( Kocaeli Üniversitesi, İİBF Ekonomi Bölümü eski Başkanı)

Jak Kamhi (İşadamı)

Ercan Karakaş (Kültür Eski Bakanı, İstanbul Eski milletvekili, Türkiye Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı)

Prof. Dr. Eser Karakaş (Bahçeşehir Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı, Avrupa Birliği Bölüm Başkanı)

Osman Kaya (İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunları Derneği Genel Başkanı)

İlker Keremoğlu (Ekonomist, Yönetici)

Prof. Dr. Emre Kongar (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Üstün Korugan (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı)

Selim Kuneralp (Büyükelçi)

Dr. Bekir Kumbul (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)

Dr. İbrahim Kurt (Biyokimya Uzmanı, Med Line Genel Koordinatörü)

Zülfü Livaneli (Yazar, sanatçı, UNESCO Büyükelçisi, UNESCO Genel Direktör Danışmanı)

Prof. Dr. Şerif Mardin (Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Bayram Meral (Türk İş Genel Başkanı)

Prof. Dr. Türkel Minibaş (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslar arası İktisat ve İktisadi Gelişmeler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

Zeki Ökten (Yönetmen)

Avukat Serhan Özbek (Manisa Barosu Başkanı)

Ali Özgentürk (Yönetmeni)

Yavuz Özkan (Yönetmen)

Uluç Özülker (OECD Nezdinde Türkiye Büyükelçisi)

İlhan Selçuk (Gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı)

Derya Sevinç (TUSİAD Ankara Temsilci Yardımcısı)

Orhan Silier (Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı Genel Sekreteri)

Şarık Tara (ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Durmuş Tezcan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Bilgin Tiryakioğlu (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Öğretim Üyesi)

Hıfzı Topuz (Yazar, gazeteci, İletişim Araştırma Derneği Başkanı)

Prof. Dr. Nahit Töre (Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama merkezi eski Müdürü)

Prof. Dr. Mete Tuncay (İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Rıza Türmen (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk Yargıcı)

Dr. Ali D. Ulusoy (Ankara Üniversitesi İdare Hukuku Öğretim Görevlisi)

Suha Umar (Emekli Büyükelçi)

Salim Uslu (Hak İş Genel Başkanı)

Av. Bülent Utku (İstanbul Barosu Üyesi)

Işık Yenersu (Tiyatro Oyuncusu)

Dr. Celal Yıldırım (Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı)

Atıf Yılmaz (Yönetmen)

Av. Yaşar Kemal Yükseldi (Ankara Barosu Üyesi, Nevşehir eski Milletvekili)

Doç. Dr. Gazi Zorer (Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastahanesi Başhekimi)