Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Aktif Katılım Projesi
Türkiye Avrupa Vakfı, Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu 4 Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile “Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Aktif Katılım” başlıklı yeni projesini uygulamaya başlamıştır. 12 ay sürecek projenin temel hedefi yerel kalkınma politikalarının daha katılımcı bir şekilde tasarlanması ve uygulanmasıdır. Kalkınma politikalarında yerel/bölgesel düzeydeki en önemli aktörler konumundaki Kalkınma Ajanslarının faaliyetleri üzerinde yoğunlaşan projenin spesifik amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 

  1. Yerel düzeydeki kalkınma politikalarının temel aktörlerinin kapasitelerini arttırmak yoluyla bu politikaların belirlenmesi süreçlerine sivil toplumun aktif katılımının sağlanması ve diyalog ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi.
  2. Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Ajansları ile başta Fransa ve Polonya olmak üzere AB üyesi ülkelerdeki benzer kurumlar arasında diyalog ve interaktif bilgi ve deneyim paylaşımı olanaklarının yaratılması.
  3. Türkiye’de yerel/bölgesel kalkınma politikaları, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının faaliyetleri ve kalkınma politikalarına sivil katılımın önemi konularındaki farkındalığın arttırılması.

 

Bu amaçlar doğrultusunda proje kapsamında şu faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 

Bölgesel Kalkınma Ajanları için İhtiyaç Analizi ve En İyi Uygulama Örnekleri: Masa başı araştırması, tüm Bölgesel Kalkınma Ajanslarını içeren kapsamlı bir anket ve bu anket yoluyla saptanan en iyi örneklerin derinlemesine incelemesi yoluyla hazırlanacak İhtiyaç Analizi ile amaçlanan Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Ajanslarının katılımcı planlama/programlama kapasitelerinin arttırılmasına yönelik kalıcı bir referans kaynağı oluşturulmasıdır.

 

Bölgesel Kalkınma Ajansları için Katılımcı Stratejik Planlama Araç Kiti: Bu faaliyetin hedefi Bölgesel Kalkınma Ajanslarının katılımcı pratikleri konusundaki farklı ihtiyaçlarına yönelik yöntemleri ve uygulamaları erişilebilir hale getirmektir. Yürütülecek İhtiyaç Analizinin yanısıra, Fransa ve Polonya’ya yapılacak çalışma ziyaretleri doğrultusunda geliştirlecek bu Araç Kiti, katılımcı planlama, programlama ve değerlendirme kapsamında kullanılabilecek yenilikçi ve stratejik araçları içerecektir. Araç Kiti tüm Bölgesel Kalkınma Ajanslarına yönelik bir eğitim yoluyla test edilecek, daha sonra kamu sektörü ve sivil toplumdaki tüm ilgili paydaşların kullanımına açık hale getirilecektir.

 

Polonya Çalışma Ziyareti: Yürütülen İhtiyaç Analizi kapsamında belirlenen 10 Bölgesel Kalkınma Ajansının temsilcilerinin katılacağı 5 günlük bu faaliyet bölgesel kalkınmadan sorumlu aktörler arasında AB düzeyinde işbirliğinin ve teknoloji/bilgi alışverişinin kolaylaştırılmasıdır.

 

Proje Çıktıları:

Araç Kutusu
Kalkınma Ajansları ve Sivil Toplum İhtiyaç Analizi