Sivil Toplumun AB Müzakere Sürecine Aktif Katılımı Projesi

Sivil Toplumun AB Müzakere Sürecine Aktif Katılımı Projesi; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu – 3. Siyasi Kriterler Hibe Programı altında, Türkiye Avrupa Vakfı tarafından Avrupa Ulusal Sivil Toplum Dernekleri Ağı (ENNA) ve Uluslararası Avrupa Eğitim Merkezi (CIFE) ortaklığıyla yürütülmektedir.

Proje; (i) katılımcı demokrasinin kurulması ve güçlendirilmesi, (ii) Türkiye’de AB üyeliğinin daha geniş ölçüde tanınması ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla, Türkiye’nin katılım öncesi sürecinde etkili bir Sivil Toplum Örgütü (STK) katılımını teşvik etmeyi ve sürdürmeyi hedeflemektedir.

Projenin genel hedefleri; (1) sivil katılımı canlı tutmak, sivil toplumun katılım sürecine olan ilgisini artırmak ve katılımcı demokratik kültürü teşvik etmek yoluyla Türkiye’nin AB’ye katılım süreci için yeni bir ivme yaratmak (2) Kamu politikalarının şeffaflığı ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi sayesinde STK’lar ve kamu otoriteleri / kurumları arasında sürdürülebilir diyalog mekanizmaları ve işbirliklerinin kurulması ile kamusal karar verme süreçlerine STK’ların etkin katılımını sağlamak için devam eden çabalara katkıda bulunmaktır. Proje özel hedefi; etkili savunma ve politika yapımında aktif katılım için gerekli araçlar ve becerileri sağlayıp, gerekli mekanizma ve bağlantıları kurarak ulusal ve AB düzeyinde Türkiye’nin AB üyelik sürecinde STK’ların rolü ve etkisini güçlendirmenin yanı sıra daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım sürecinin tüm boyutlarına sivil katılım için lobi faaliyetleri yürütmektir.

Ana paydaşlar: (a) genelde somut eylemler yoluyla Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen, (b) farklı alanlarda uzmanlığa sahip; hak temelli savunuculuk ve kamu politikalarının izlenmesi çalışmalarında yer alan (i) STK’lar, Türkiye’nin katılım sürecini tasarlayan ve koordine eden bunun yanı sıra yaygın şekilde AB fonlarından faydalanan ve Siyasi Kriterler gereklerine uygun olarak farklı müzakere başlıklarında yer alan (ii) kamu kurumları ve Türkiye’nin katılım süreçlerini planlayan, düzenleyen ve izleyen (iii) AB yöneticileridir.

Proje, (i) AB tarafından farklı sektörlere sağlanan her türlü fonların yanı sıra, bugüne kadar müzakere sürecinde STK katılımı düzeyinin de dahil edildiği, 2004 yılından bu yana Türkiye’nin AB üyeliği ilerleme süreciyle ilgili bir bilgi tabanı oluşturmak, (ii) STK’ların savunuculuk ve lobicilik becerilerini geliştirmek amacıyla; hem üye hem de katılım öncesi ülkelerdeki demokratik katılıma dair iyi uygulamalar hakkında bilgi sağlanayarak ve eğitimler vererek kapasite geliştirmek, (iii) 2004 yılından bu yana Türkiye’nin katılım sürecine dair değerlendirilmeleri ve inceleme sonuçlarını verimli tartışmalar için bir araç olarak kullanan hedef grup STK’lar ve AB ile ilgili kamu kurumları arasında yapılandırılmış diyalog yaratmak,(iv) hedef grubu STK’ları AB düzeyinde karar verme süreçleri ve lobi faaliyetleri konularında bilgilendirerek kendileri ve önde gelen AB düzeyindeki ENNA ağı ile sürdürülebilir ilişkiler inşa etmelerini sağlamak ve (v) Türkiye’nin katılım sürecine dair bir STK İzleme Mekanizması kurulmasına önayak olmak amaçlarına sahip faaliyetler içermektedir.

Projenin ana çıktıları: (i)Hem kamu kurumları hem de STK’lar tarafından kullanılan her türlü AB fonlarını ve bu fonlar aracılığıyla yürütülen projelerin dökümünü sunan, STK’ların bakış açısıyla farklı tematik alanlarla ilişkileri, çeşitli sosyal gruplar üzerindeki etkileri ve verimlilik, sürdürülebilirlik, demokratik katılım açısından fonların kullanımını değerlendiren, sivil toplumun müzakere sürecine katılımı ve bu dönemde sivil toplum – kamu sektörü arasında diyalog ve işbirliğini kolaylaştırmak için kurulan mekanizmaların etkinliği açısından bugüne kadar açılan fasıl müzakerelerini ele alan İngilizce dilinde bir yönetici özetine de sahip olan ve Türkiye’nin 10 yıllık AB Adaylık Sürecine dair Türkçe bir rapor,(ii)Üye ve katılım süreci ülkelerdeki başarılı sivil toplum-kamu sektörü etkileşimlerine dair vaka çalışmalarını içeren “AB Süreçlerine STK’ların Katılımının Önemi ve İyi Uygulamalar” adlı Türkçe dilinde kitapçık,(iii)Kapasite geliştirme toplantılarında kullanılabilecek çeşitli sunumlardan oluşan ulusal ve AB düzeyinde savunuculuk ve lobicilik araç kiti,(iv)Hedef STK grubu tarafından hazırlanarak STK’ların üyelik süreci ve AB fonlarının kullanımına dair kısaca görüşleri ile Türkiye’nin üyelik sürecinde hem ulusal hem de AB düzeyinde STK’ların rol ve etkisini artırmak ve katılım sürecinin geri kalanı için şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amaçlı somut taleplerini sunan bir strateji belgesi olacaktır.

 

Proje çıktıları:

Avrupa Birliği ile 10 Yıl Mali Yardımlar, Sivil Toplum ve Katılım